Kyrkans Ungdoms tidning KUMMIN

  • är en aptitretande tidning med livets utmaningar granskade utgående från en kristen synvinkel
  • tidningen innehåller intervjuer, fördjupade artiklar, ungdomsmaterial, m.m.
  • utkommer med 12 nummer per år. Sommarnumret är ett dubbelnummer och aprilnumret är ett konfirmandnummer.

Välkommen med i läsekretsen!

Kontakt: kum@kyrkansungdom.fi

Tel: +358 (0)45 234 8073

Prenumerera på Kummin för 2024!

Ge KUMMIN som gåva till en vän, släkting, granne eller prenumerera till dig själv om du inte har tidningen från förr! Prenumerationspris 55€/år (62€/år utom Norden). Kontakta KU:s kansli (tel 045 234 8073) eller gör din prenumeration på  här

Gåvotips!

Ge Kummin som gåva till en kär vän!

Presentkort kan beställas från KU:s kansli

Presentkort för utskrift (pdf-fil)

Tidigare adress

Ny adress

Dataskyddsbeskrivning för Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. prenumerantregister

Detta är en dataskyddsbeskrivning för Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. prenumerantregister gällande medlemstidningen Kummin. Denna dataskyddsbeskrivning förklarar hur vi samlar in och använder information om våra prenumeranter, och hur vi skyddar våra prenumeranters integritet. Denna dataskyddsbeskrivning beskriver behandlingen av personuppgifterna i prenumerantregistret som uppehålls av den utgivande organisationen, Förbundet Kyrkans Ungdom r.f.

Personuppgiftsansvarig

Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. 

Seminariegatan 19

66900 Nykarleby

Finland

www.kyrkansungdom.fi

Tel. +358(0)45 234 8073

E-post: kansliet@kyrkansungdom.fi

Registrets namn

Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. prenumerantregister för medlemstidningen Kummin.

Personuppgifternas användningsändamål och grund

Vi använder personuppgifter för att kunna utföra förbundets tidningsverksamhet.

Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. behandlar personuppgifter i prenumerantregistret för följande ändamål:

För att fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser.

Besvara medlemmars ärenden och utföra felrättning.

För att utveckla utgivande organisationens verksamhet.

För analytiska ändamål och för statistikföring.

För marknadsföringsändamål gällande tidningen Kummin

Behandlingsgrunden är prenumerationsavtalet mellan Förbundets Kyrkans Ungdom r.f. och prenumeranten (se artikel 6.1.b i förordningen).

Registrets informationsinnehåll

Följande uppgifter om de registrerade kan behandlas i registret:

Personens namn, födelsedatum.

Kontaktuppgifter (adress, telefonnummer och e-post).

Information som rör betalningar, köphistorik, kontaktförfrågningar, uppgifter som lämnats i samband med enkäter och undersökningar. 

Tillstånd, medgivanden och förbud givna av användaren gällande t.ex. direktreklam eller publiceringsförbud i tryckmaterial. 

Registrets normala informationskällor

Vi samlar in personuppgifter vid prenumeration och i samband med evenemang där prenumeranten har delgett sina uppgifter. Vidare kan information om adressändringar fås från posten eller lokalkretsar som meddelar om ändringar i personuppgifter. 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter lagras endast så länge det är nödvändigt för att förverkliga de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning med beaktande av insamlande av statistik och de begränsningar som fastställts i lag (t.ex. bokföringslagen). Personuppgifter bevaras således 2 år från prenumerationens slut. 

Föråldrade och onödiga uppgifter förstörs på vederbörligt sätt. Personuppgifterna förs in i registret i den form den registrerade gett dem och de uppdateras i enlighet med den registrerades meddelande till Förbundet Kyrkans Ungdom. 

Överlåtelse och överföring av personuppgifter


Dina personuppgifter kan överlåtas till våra underleverantörer och tjänsteleverantörer endast i den mån de deltar i förverkligandet av de användningsändamål som fastställs i denna registerbeskrivning (t.ex. adress för utskick av tidning). I första hand agerar underleverantörer som personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifterna för Förbundet Kyrkans Ungdom r.f. räkning. Det är fråga om det sistnämnda t.ex. om tryckeriet får tillgång till prenumerantregistret för att sköta utskicket av medlemstidningen. Förbundet Kyrkans Ungdom r.f.
meddelar våra underleverantörer att hålla dina uppgifter hemliga och att säkerställa att dataskyddet är på en tillräckligt hög nivå för att skydda dina personuppgifter.

Den registrerades rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att kontrollera vilka uppgifter om dig finns sparade i prenumerantregister. 

Invändnings- och begränsningsrätt

Du har när som helst rätt att invända dig behandling av uppgifter som berör dig om du upplever att vi har behandlat informationen lagstridigt eller att vi inte har rätt att behandla uppgifter som berör dig.

Du har rätt att neka direktreklam.

Rätt till rättelse och radering

Du har rätt att få felaktiga uppgifter korrigerade eller bristfälliga uppgifter kompletterade samt rätt att kräva att uppgifter som berör dig raderas ur prenumerantregistret.

Rätt till dataportabilitet

I den mån du själv har levererat uppgifter till förbundet och dessa uppgifter behandlas med ditt medgivande eller uppdrag som grund, har du rätt att få dylika uppgifter i huvudsak i elektronisk form samt rätt att överföra dessa uppgifter till en annan.

Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål hos den behöriga tillsynsmyndigheten om vi inte har iakttagit den tillämpliga dataskyddsregleringen.Kontakt

Du bör sända en begäran som gäller dina rättigheter per e-post till den adress som nämns i början av dataskyddsbeskrivningen.

Principer för skydd av registret

Informationen lagras i elektroniska system som är skyddade med brandmurar, lösenord och andra lämpliga tekniska lösningar. Endast de som är i Förbundet Kyrkans Ungdoms tjänst samt andra personer som behöver informationen för att sköta sina uppgifter inom ramen för Förbundet Kyrkans Ungdoms förlagsverksamhet har tillgång till registret.