Förbundet Kyrkans Ungdom verksamhet leds av styrelsen. Till sin hjälp har den och de anställda ett Arbetsutskott, ett Teologiutskott, ett Seniorutskott och ett Ungdomsutskott. Här nedan presenteras de.

I styrelsen är varje år halva styrelsen i tur att avgå vilket gör att det finns en viss förändring. Utskotten väljs för ett år i sänder.

Förbundsstyrelsen:

2024  
Stephan Ekman, ordförande  
Harald Wester Conny Englund
Niklas Kankkonen Anna Finell
Monica Wenman Oscar Rudnäs
Sabina Wallis Lina Abbor
Rebecka Stråhlman (ny) Jannika Lassus
Amanda Audas-Kass Ida-Marie Eklund (ny)
Susanna Sandell Anne Rajala
Mats Björklund Hanna Yamoah
Matti Aspvik, sekreterare  

Utskottena för år 2024

Namn, hemort och språk

§ 1.

Föreningens namn är Förbundet Kyrkans Ungdom och hemort Jakobstad. Föreningens språk är svenska. Föreningen kallas i dessa stadgar förbund.


Ändamål och verksamhetsformer

§ 2.

Förbundet vill:

 1. på Guds ords grund och i enlighet med den evangelisk-lutherska kyrkans i Finland bekännelse verka för att väcka och fördjupa det kristliga livet i församlingarna, särskilt bland ungdomen.

 2. åstadkomma och understöda ett regelbundet kyrkligt ungdomsarbete.

 3. vara en förenande länk mellan de anslutna medlemmarna.

 4. verka för väckelse, evangelisation och mission.


§ 3.

Förbundet vill förverkliga sitt ändamål genom:

 1. prediko- och mötesverksamhet

 2. kurs- och lägerverksamhet

 3. sång- och musikverksamhet

 4. förlags- och publikationsverksamhet

 5. smågrupps- och studieverksamhet


§ 4.

För att stöda sin verksamhet kan förbundet motta gåvor och testamenten, uppbära kollekter, äga fast egendom, samt efter att ha införskaffat vederbörligt tillstånd arrangera penninginsamlingar och lotterier.


Medlemmar

§ 5.

Förbundets medlemmar är:

 1. inregistrerade församlings- eller ungdomskretsar

 2. sammanslutningar med rättskapacitet

 3. enskilda medlemmar

Under punkt a) nämnda medlemmar rapporterar årligen enligt förbundsstyrelsens anvisningar om verksamhet och ekonomi.

Församlings- eller ungdomskretsarna samarbetar och handhar sina gemensamma angelägenheter prosteri- eller regionvis på sätt som de själva besluter. Förbundets styrelse ger vid behov råd vid utformningen av samarbetet.


§ 6.

Förbundet äger föra matrikel över sina medlemmar.


§ 7.

Angående antagande av nya medlemmar besluter förbundets styrelse. Önskar medlem utträda ur förbundet kan detta ske genom skriftlig anmälan till förbundets styrelse eller dess ordförande eller genom muntlig anmälan till förbundsmötets protokoll.

Förbundets styrelse äger rätt att utesluta medlem enligt § 11 i föreningslagen.


§ 8.

Varje medlem erlägger till förbundet en årsavgift vars storlek bestämmes vid höstmötet.


Förbundets organisation

§ 9.

Förbundet sammankommer årligen till ett sommarmöte som hålls senast inom juli månad och ett höstmöte senast inom november månad. Dessutom kan extra förbundsmöten hållas.


§ 10.

Förbundets möten sammankallas av styrelsen genom skriftlig kallelse till medlemmarna och genom annons i av styrelsen fastställda, allmänt spridda tidningar. Kallelse bör utgå och publiceras minst 30 dagar före mötet.


§ 11.

Vid förbundets möten representeras de i § 5 punkt a) nämnda församlings- eller ungdomskretsarna av en (1) representant och därutöver av en (1) representant för varje påbörjat 50-tal medlemmar. Också övriga personmedlemmar i ovan nämnda kretsar har yttrande- och rösträtt vid förbundets möten.

De i § 5 punkt b) nämnda medlemmarna äger rätt att sända en (1) representant per sammanslutning till förbundets möten. Varje representant har en röst vid förbundets möten. De i § 5 punkt c) nämnda enskilda medlemmarna har yttrande- och rösträtt vid förbundets möten.

Medlemmarna och representanterna kan delta i förbundets möten per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel under pågående möte eller före mötet om det har nämnts i möteskallelsen.


§ 12.

Vid förbundets möten fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst förutom vid val när lottdragning avgör.


§ 13.

Vid sommarmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötets behörighet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare för mötet.

 4. Verksamhetsberättelsen över senaste verksamhetsår.

 5. Bokslut och revisionsberättelse.

 6. Ansvarsfrihet för styrelsen och de redovisningsskyldiga.

 7. Frågor som berör verksamheten och inkomna motioner.

Vid höstmötet behandlas följande ärenden:

 1. Mötets behörighet.

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

 4. Val av styrelseordförande, som också kallas förbundsordförande och styrelsemedlemmar för de avgående för inkommande verksamhetsår.

 5. Val av en revisor och en verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för inkommande verksamhetsår.

 6. Medlemsavgiften för inkommande verksamhetsår.

 7. Verksamhetsplan och budget för inkommande verksamhetsår.

 8. Frågor som berör verksamheten och inkomna motioner.


Motionsrätt

§ 14.

Motionsrätt tillkommer medlem i förbundet och person med yttranderätt vid förbundets möten. Motion bör inlämnas till förbundsstyrelsen senast 15 dagar före förbundsmötet. Motion bör uppta motiverat förslag till beslut.


Förbundets styrelse

§ 15.

Styrelsen består av ordförande och åtta (8) andra ordinarie medlemmar. För var och en av de åtta (8) medlemmarna väljs en personlig suppleant. Ordförandens och styrelsemedlemmarnas mandatperioder börjar den 1 januari.

Ordföranden väljs för ett (1) år åt gången. Övriga medlemmar, både ordinarie och suppleanter, väljs för två (2) år åt gången. Det första året avgår fyra (4) ordinarie medlemmar och deras personliga suppleanter. De avgående utses genom lottdragning. De övriga styrelsemedlemmarna och suppleanterna avgår därpå följande år.


§ 16.

Styrelsen väljer årligen inom sig viceordförande, anställer sekreterare, kassör och övrig personal samt besluter om avlöning och andra anställningsvillkor.

§ 17.

Styrelsen leder förbundets verksamhet, förvaltar förbundets tillgångar, samt tillsätter arbetsutskott och övriga utskott i den mån verksamheten kräver och bestämmer utskottens storlek.

§ 18.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen är beslutför om minst hälften av dess medlemmar är närvarande. Kallelse bör utsändas minst fem (5) dagar före styrelsemötet.

§ 19.

Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst utom vid val när lottdragning avgör.

§ 20.

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår följer kalenderåret.


Förbundets namntecknare

§ 21.

Förbundets namn tecknas av ordföranden eller viceordföranden endera tillsammans med sekreteraren eller med en annan av styrelsen utsedd funktionär.


Stadgeändring

§ 22.

Förslag till ändring i eller tillägg till dessa stadgar skall godkännas vid förbundsmöte med minst ¾ röstmajoritet.
Upplösning av förbundet

§ 23.

Upplöses förbundet överlämnas dess medel och övrig egendom till Österbottens svenska kristliga folkhögskolesällskap r.f.