KUng-teamet Anna Westerlund & Ida Granfelt

KUng 20-insamlingen:

Vi behöver din hjälp för att nå målet på 12 000€. Kom gärna ihåg KUng-teamet i förbön.

KUng kontot: Förbundet Kyrkans Ungdom FI49 4055 0010 0277 26

Använd gärna referensnumret 5005.
Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s KUng-insamling för ungdomsprojekt sommaren 2020.

Penninginsamlingstillstånd RA/2018/1103 utfärdat av Polisstyrelsen 15.11.2018 för 1.1.2019-31.12.2021, hela landet utom Åland. Medlen används för anställning av ett KUng-team och ungdomssatsningar år 2020.

Läs om KUng-teamets sommar här! (pdf-fil)

KUng2020

Spelplanen har ändrats

Den pågående coronaepidemin har redan påverkat många människors vardag. Församlingar, föreningar och företag har varit tvungna att i rask takt rätta sig efter nya omständigheter. Epidemin har också föranlett en del ändringar i KU:s verksamhet. Många församlingars konfirmandläger inhiberas eller senareläggs i år, vilket i sin tur påverkar KUng-teamets arbetsbild. Vi i Förbundet Kyrkans Ungdom tror ändå att KUng-teamet har en viktig uppgift i att stöda församlingarna i deras konfirmandarbete. KUng-teamets kärnuppgifter, att fungera som vuxna kristna förebilder för ungdomar och att möta och undervisa människor om Jesus, kvarstår även om det under rådande omständigheter kanske inte alltid går att göra fysiskt. Trots att KUng-teamets arbetssätt kommer att se annorlunda ut i år jämfört med tidigare år vill KU i år, liksom tidigare, verka för att väcka och fördjupa det kristliga livet i församlingarna, särskilt bland ungdomen. KUng-teamet är en viktig och beprövad länk i att förverkliga denna vision och nå ut till ungdomar i vårt stift.

KUng-teamets metoder och arbetsformer 2020
Vi har redan börjat fundera på hur KUng-teamet bäst kan utföra sin uppgift denna sommar. Dialogen med församlingarna fortsätter och KUng-teamets arbetsformer klarnar efterhand. Vi räknar med att KUng-teamet kommer att kunna göra vanliga besök till en del konfirmandläger som hålls under senare delen av sommaren, men med all sannolikhet kommer KUng-teamet att i större utsträckning än tidigare använda sig av digitala hjälpmedel, videosamtal och dylikt för att möta ungdomar och stödja församlingarna i deras konfirmandarbete. KUng-teamet kommer också att medverka i de regelbundna virtuella ungdomssamlingarna som ordnas i samarbete med SLEF, Karleby svenska församling, Kronoby församling och Larsmo församling. Det är dessutom möjligt att KUng-teamet kommer att göra en del uppdrag under höstterminen, beroende på bl.a. hur och när olika församlingar genomför sina skriftskolor.

Vi vill vara lyhörda för församlingarnas behov och öppna för möjligheten att skräddarsy lösningar som är kompatibla med enskilda församlingars praktiska arrangemang denna sommar. Vi ber om vägledning och tillförsikt inför KUng-teamets arbete i sommar, och lyfter samtidigt fram vår tacksamhet till Herren över det goda samarbete vi hittills fått ha med olika församlingar och tidigare KUng-team.

Tack!

Vi är väldigt tacksamma för alla som understöder KUng-projektet genom förbön och ekonomiska medel. Behovet är det samma som tidigare år, oavsett coronavirus.

******************************************************

KUng 20-insamlingen:

Vi behöver din hjälp för att nå målet på 12 000€. Kom gärna ihåg KUng-teamet i förbön.

KUng kontot: Förbundet Kyrkans Ungdom FI49 4055 0010 0277 26

Använd gärna referensnumret 5005.
Förbundet Kyrkans Ungdom r.f:s KUng-insamling för ungdomsprojekt sommaren 2020. Penninginsamlingstillstånd RA/2018/1103 utfärdat av Polisstyrelsen 15.11.2018 för 1.1.2019-31.12.2021, hela landet utom Åland. Medlen används för anställning av ett KUng-team och ungdomssatsningar år 2020.